2382 0040 [email protected]

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Der er en række oplysninger, vi som advokater er forpligtede til at give, når vi påtager os en sag. Disse forretningsbetingelser indeholder de lovpligtige oplysninger, og er derfor gældende for advokatfirmaet Høilunds varetagelse af alle opgaver, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Virksomhedsoplysninger

Advokatfirmaet Høilund er etableret på følgende adresse

Advokatfirmaet Høilund

CVR: 39765861

Langgade 13

4800 Nykøbing F

Mail: [email protected]

Tlf: 2382 0040

Advokaterne hos advokatfirmaet Høilund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikringsdækning og ansvar

Alle advokater hos advokatfirmaet Høilund er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet Høilund er ansvarlig for bistand over for sine klienter efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog begrænset til et beløb svarende til 5.000.000 kr. pr. advokat pr. år. Advokatfirmaet kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Principper for afregning

Salæret fastsættes konkret under hensyn til bl.a. sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, sagens udfald, den anvendte tid, og det med sagen forbundne ansvar.

Vi udsteder som udgangspunkt en faktura, når sagen er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes dog aconto med passende intervaller. Dette kan være månedsvis eller kvartalsvis, med mindre andet er aftalt.

Advokatfirmaet Høilund tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.

Der vil som hovedregel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom der kan kræves forudbetaling af honorar. Forudbetalte beløb indsættes på advokatfirmaet Høilunds klientkonto, og behandles som klientmidler. Advokatfirmaet Høilund fremsender i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt, månedlige a conto afregninger.

Advokatfirmaet Høilunds betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere hos advokatfirmaet Høilund er underlagt regler om tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som modtages. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Interessekonflikter

Advokatfirmaet Høilund er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter. Vi gennemfører de nødvendige undersøgelser om risiko for interessekonflikter forud for opstart af enhver sag.

Hvidvask

Som alle øvrige advokatfirmaer er Advokatfirmaet Høilund underlagt hvidvaskloven, som forpligter os til at indsamle og opbevare klienters id-oplysninger i fem år efter klientforholdets afslutning.

Opbevaring af sagsakter

Vi opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning.

Lovvalg

Advokatfirmaet Høilund anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales individuelt.

Tilsyn og klageadgang

Advokaterne hos Høilund er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem klienten og advokaten vedrørende det udførte arbejde eller honoreringen heraf, kan klage indgives til Advokatnævnet, der som den kompetente myndighed træffer afgørelse i sagen.

Henvendelse til Advokatnævnet kan ske via www.advokatsamfundet.dk eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Kontakt Os

Advokatfirmaet Høilund

+45 2382 0040

[email protected]

Langgade 13, 2. sal
4800 Nykøbing Falster